Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatste aanpassing: 16 november 2022

ARTIKEL 1.         DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.     Dag: kalenderdag;

2.     KiddieAlarm-App: de applicatie, te downloaden via Google Play of de App Store, waarmee u vanop afstand controle heeft over het Product;

3.     Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met KiddieAlarm;

4.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door KiddieAlarm georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5.     Producten: de producten die KiddieAlarm te koop aanbiedt op haar Website;

6.     Websitehttps://kiddiealarm.com/ en zijn pagina’s.

ARTIKEL 2.         IDENTIFICATIE VAN KIDDIEALARM ALS VERKOPER

1        De Website is eigendom van APP3, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Professor Van Vaerenberghstraat 18, 9400 Ninove en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.481.560 (hierna: “KiddieAlarm”). KiddieAlarm is de verkoper van de Producten op de Website.

2        De contactgegevens van KiddieAlarm zijn de volgende:

–        E-mail: info@kiddiealarm.com

ARTIKEL 3.         TOEPASSELIJKHEID

1        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KiddieAlarm op de Website en op elke Overeenkomst op afstand tussen KiddieAlarm en de Klant.

2        Alvorens een bestelling online te plaatsen en te betalen, moet de Klant de Voorwaarden lezen en aanvaarden door het vlakje “Ik heb de algemene voorwaarden online gelezen en goedgekeurd” aan te vinken. Dit vakje bevat een directe link naar de onderhavige Voorwaarden.

3        KiddieAlarm behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de nieuwe Voorwaarden niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten en niet eerder van toepassing zijn dan na publicatie op de Website.

ARTIKEL 4.         HET PRODUCT(AANBOD)

1        De inhoud van de Website en alle aanbiedingen van Producten zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. KiddieAlarm kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de Website opgegeven kenmerken indicatief, zodat KiddieAlarm niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

2        De Producten worden op de website aangeboden zonder enige verplichting van de zijde van KiddieAlarm. Het aanbod van een Product op de Website is geldig zolang de voorraad strekt . KiddieAlarm kan het aanbod van een Product op haar Website te allen tijde stopzetten.

3        Indien een Product slechts gedurende een beperkte periode aangeboden wordt of onder bepaalde voorwaarden aangeboden wordt, wordt dit nadrukkelijk op de Website vermeld.

4        De bestelling is definitief wanneer KiddieAlarm ze aanvaard heeft en het totale bedrag, inclusief leveringskosten, aan KiddieAlarm is betaald via de aangegeven betalingsmethode.

ARTIKEL 5.         PRIJZEN

1        De op de Website vermelde prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld op het besteloverzicht dat wordt getoond voordat de Klant zijn bestelling bevestigt en op de orderbevestiging die de Klant nadien wordt toegezonden . Op de orderbevestiging kan de Klant de totale prijs van de aankoop terugvinden.

2        KiddieAlarm is gerechtigd haar prijzen zoals vermeld op de Website te allen tijde te wijzigen. De Producten worden evenwel aan de Klant gefactureerd op basis van de tarieven die van toepassing zijn op het tijdstip van de bestelling.

ARTIKEL 6.         BETALING

1        Zodra de Klant een bevestigingsmail van KiddieAlarm ontvangt, is de koop geslaagd. De Producten kunnen worden betaald met een van de betalingsmiddelen die aan het einde van elke bestelling worden aangeboden.

2        Alle facturen zijn betaalbaar in euro binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per jaar en dit tot de dag waarop de gehele factuur is betaald.

3        Bij niet betaling van de factuur is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling tevens een schadevergoeding van 10% verschuldigd, en dit met een minimum van 50,- euro.

4        In geval van niet-betaling van een factuur binnen de 30 dagen, worden alle facturen die reeds werden uitgeschreven door KiddieAlarm opeisbaar.

ARTIKEL 7.         LEVERING EN VERZENDING

1        De Producten worden binnen 2 à 3 werkdagen  na aanvaarding van de bestelling door KiddieAlarm (aan de Klant meegedeeld via de bevestigingsmail) verzonden.

2        Producten die besteld worden als pre-order, die momenteel dus niet voorradig zijn omdat ze nog in een eerste productie fase zitten, worden na aanvaarding van de bestelling door KiddieAlarm (aan de Klant meegedeeld via de bevestigingsmail) verstuurd op het tijdstip zoals aangegeven is in zowel de bevestigingsmail als in de webshop zelf.

3        De levering en het transport van de producten worden georganiseerd door KiddieAlarm of door de dienstverleners en vervoerders waar KiddieAlarm een beroep op doet. Voor het verzenden van producten van de Website maakt KiddieAlarm gebruik van de diensten van BPost.

4        De leveringstermijnen zijn steeds indicatief en KiddieAlarm kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen in de levering.

5        De Producten worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant. Bij beschadiging of verlies van de Producten gedurende het vervoer dient de Klant zich te richten tot de vervoerder/transporteur, die alleen verantwoordelijk is.

6        Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan KiddieAlarm heeft bezorgd bij het plaatsen van de bestelling.

7        De bestelde Producten moeten op het moment van ontvangst door de Klant worden gecontroleerd. Indien de Producten niet overeenstemmen met de bestelling, onvolledig zijn of niet in goede staat aankomen, dient de Klant KiddieAlarm hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen per e-mail.

8        Indien de leverancier er na twee pogingen niet in geslaagd is de Producten bij de Klant of bij een door de Klant aangeduide derde af te leveren, worden de Producten teruggestuurd naar KiddieAlarm. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden. De bijkomende kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Klant, zelfs indien de oorspronkelijke bestelling gratis werd geleverd.

ARTIKEL 8.         HERROEPINGSRECHT

1        De Klant beschikt over een herroepingsrecht voor online geplaatste bestellingen. De herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van de Producten aan de Klant of de door de Klant aangewezen derde en bedraagt 14 kalenderdagen.

2        Tijdens de periode van het herroepingsrecht dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de aangekochte producten en hun verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant mag het product dus slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen anders vervalt het herroepeingsrecht.

3        De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de Producten.

4        De Klant dient de Producten terug te sturen in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking naar het volgend adres: Professor Van Vaerenberghstraat 18, 9400 Ninove.

5        KiddieAlarm zal alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop KiddieAlarm op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van de Klant om de bestelling te herroepen.

6        KiddieAlarm verricht de terugbetaling met hetzelfde betalingsmiddel als door de Klant gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.

7        Indien de Klant de aankoop wenst te annuleren vóór de verzending dient hij/zij contact op te nemen met KiddieAlarm.

8        Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur per e-mail) aan de klantendienst van KiddieAlarm: info@kiddiealarm.com of via het herroepingsformulier dat zich bevindt op de Website van KiddieAlarm (www.kiddiealarm.com/contact).

ARTIKEL 9.         GARANTIE

1        De Producten die KiddieAlarm aanbiedt, genieten twee jaar wettelijke garantie. Deze garantie geldt eveneens voor de KiddieAlarm-app waarmee het Product kan worden geconfigureerd.

2        De Klant verbindt er zich toe om het defect zo snel mogelijk te melden en in elk geval binnen twee maanden na het ontdekken ervan.

3        Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging.

4        Een Product valt niet onder de wettelijke garantie indien

–       de Klant geen factuur en/of aankoopbewijs kan voorleggen;

–       het conformiteitsgebrek het gevolg is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;

–       de Klant veranderingen in of aan het Product heeft aangebracht zonder toestemming van KiddieAlarm, waaronder, maar niet beperkt tot, reparaties die niet met de toestemming van KiddieAlarm zijn verricht;

–       het conformiteitsgebrek het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

–       het conformiteitsgebrek is ontstaan door opzet, grove nalatigheid, een externe oorzaak (zoals, maar niet beperkt tot, vallen, stroomstoring of vloeistofschade) of het niet (tijdig) installeren van updates van de KiddieAlarm-app; of

–       het conformiteitsgebrek het gevolg is van het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of software.

ARTIKEL 10.      CONFORMITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID

1        De foto’s op de Website zijn louter illustratief en kunnen altijd kleine afwijkingen of veranderingen bevatten ten opzichte van de visuele aspecten van het eigenlijke Product.

2        KiddieAlarm kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die het gevolg is van een verkeerd gebruik van de Producten. Evenmin kan KiddieAlarm aansprakelijk worden gesteld in geval van eventuele wijzigingen aan de (instellingen van de) Producten door de Klant.

3        KiddieAlarm kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de schade te wijten is aan het niet naleven van gebruiksaanwijzingen en -voorwaarden, nalatigheid of onoplettendheid.

ARTIKEL 11.      DE KIDDIEALARM-APP

1        Om het Product ten volle te kunnen gebruiken, dient de Klant de KiddieAlarm-App te downloaden via de Google of Apple Store.

2        Om toegang te krijgen tot de functies van de KiddieAlarm-App dient de Klant zich eerst te registreren.

3        KiddieAlarm behoudt zich het recht voor wijzigingen aan de KiddieAlarm-App aan te brengen wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van het gebruik van de KiddieAlarm-App. Daarenboven heeft KiddieAlarm het recht extra functionaliteiten toe te voegen aan de KiddieAlarm-App. Indien de wijzigingen aan de KiddieAlarm-App een (tijdelijke) impact zullen hebben op het gebruik van de KiddieAlarm-App door de Klant, zal KiddieAlarm de Klant hiervan minstens 24 uur op voorhand van op de hoogte brengen.

4        KiddieAlarm tracht met de grootste zorgvuldigheid de continuïteit van de KiddieAlarm-App te verzekeren en de KiddieAlarm-app vrij te houden van bugs, beschadiging, storing, hacking en/of virussen. KiddieAlarm kan echter geen garanties geven omtrent de continue beschikbaarheid van de KiddieAlarm-App.

ARTIKEL 12.      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1        De domeinnaam https://kiddiealarm.com/ is eigendom van KiddieAlarm. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot https://kiddiealarm.com/ (inclusief de Website), inclusief, maar niet beperkt tot, merkenrechten, auteursrechten, databankrechten, softwarerechten en rechten op ontwerpen, tekens, logo’s, kleuren, lay-out, architectuur, software, teksten, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, geluiden en alle andere werken weergegeven op of gerelateerd aan de Website of eraan gekoppeld (hierna “de Werken”) zijn eigendom van KiddieAlarm.

2        Zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KiddieAlarm is het niet toegestaan de Werken geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, openbaar te maken, uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen, te koop aan te bieden, te verkopen en/of openbaar te maken, in hun oorspronkelijke of gewijzigde vorm, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, op welke drager dan ook (analoog of digitaal) en voor alle mogelijke wijzen van exploitatie.

3        De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en KiddieAlarm exclusieve eigendom zijn en blijven van KiddieAlarm. KiddieAlarm verleent de Klant geen rechten op deze intellectuele eigendomsrechten, en deze Voorwaarden impliceren op geen enkele wijze een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 13.      PRIVACYBELEID

1        KiddieAlarm zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, dat u hier kunt raadplegen: https://kiddiealarm.com/privacy-policy/.

ARTIKEL 14.      OVERMACHT

1        KiddieAlarm is niet aansprakelijk jegens de Klant voor schade veroorzaakt door vertraging in de nakoming of niet-nakoming van haar verplichtingen, indien de (tijdige) nakoming daarvan redelijkerwijs onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de wil van KiddieAlarm liggen, waaronder, maar niet beperkt tot, oorlog, geweld, ongevallen, rellen, aardbevingen, stormen, overstromingen, branden of andere vormen van natuurrampen, boycots of overheidsmaatregelen, stakingen, blokkades, werkonderbrekingen, opschortingen of het niet kunnen verkrijgen van grond- of hulpstoffen.

2        In geval van overmacht zal KiddieAlarm de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de gebeurtenis en de geschatte gevolgen ervan.

ARTIKEL 15.      OVERIGE BEPALINGEN

1        Indien een bepaling/artikel van deze Voorwaarden nietig, ongeldig, ontoepasbaar of ongeldig wordt verklaard, zal alleen het nietige, ongeldige, ontoepasbare of ongeldige deel buiten werking worden gesteld, waarbij het resterende deel van de bepaling of het artikel en alle andere bepalingen en artikelen volledig van kracht blijven.

2        Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig, niet van toepassing of ongeldig worden verklaard, wordt/worden deze bepaling(en) automatisch vervangen door één of meer andere geldige en toepasselijke bepalingen die het doel en de geest van deze Voorwaarden het meest benaderen.

3        Geschillen tussen de Klant en KiddieAlarm die voortvloeien uit of verband houden met de verkoop van de Producten aan de Klant door KiddieAlarm en/of het gebruik van of de mededelingen op de Website worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.